Neinvazivní způsoby vysoušení zdiva

1576

Neinvazivní způsoby vysoušení zdiva: elektrofyzikální metoda nebo aktivní elektroosmóza?

Pokud se dnes majitel nemovitosti rozhodne bojovat se vzlínající vlhkostí bez náročného podřezávání zdiva, má na výběr prakticky ze dvou neinvazivních metod, které dokáží výrazně snížit vlhkost zdiva bez nutnosti náročných stavebních úprav. V tomto textu si popíšeme, jak obě sanační metody fungují a v čem se liší jejich uplatnění v praxi.

Elektrofyzikální metoda

Elektrofyzikální metoda –  spočívá v instalací řídící jednotky, která po připojení k běžné uzemněné elektrické zásuvce indukuje elektromagnetické pole, které přeruší kapilární vzlínání vody ve zdivu. Voda se následně ze zdiva částečně odpaří a částečně se stáhne k záporně nabité zemině. Odvlhčení zdiva touto metodou má dvě fáze:

Fáze vysoušecí, která trvá podle typu objektu a charakteru zdiva (cihla, kámen, smíšené zdivo, tloušťky zdiva, míry zavlhčení) v rozmezí 1 – 3 roky. „S každým zákazníkem se při instalaci elektrofyzikálního přístroje domluvíme na termínech pravidelných prohlídek. Při těchto prohlídkách je prováděna kontrola nepřetržitého provozu přístroje, dále se nedestruktivní mikrovlnnou soudně uznávanou metodou přístrojem MOIST 350 B měří vlhkost zdiva a to v závislosti na jeho složení a tloušťce až do hloubky 800 mm,“ uvedl Martin Jeřábek, obchodní ředitel Drymat.cz a dodal: „Během této doby také zaručujeme vysušení zdiva na normou tolerované hodnoty proti možnosti vrácení investovaných peněz.“ Hloubkové měření vlhkosti je velmi přesné a umožňuje přesné porovnání průběhu vysoušení zdiva proti hodnotám vlhkosti  zjištěným a zaznamenaným při instalaci zařízení.

Fáze udržovací – po vysušení na normou dané hodnoty, je zdivo další nepřetržitou činností jednotky zařízení udržováno v suchém  stavu. V této fázi  je možné provést výměnu starých nesoudržných omítek za nové, které již mají trvalý charakter. Jejich vhodnou skladbu doporučí  odborný technik  na základě provedeného chemického rozboru vzorku zdiva, při kterém je zjišťován zejména obsah nežádoucích ve vodě rozpustných hygroskopických solí. Tyto soli v případě ponechání původních omítek  na vysušeném podkladu (zdivu) zpětně pohlcují vzdušnou vlhkost a mohou se projevovat jako viditelné vlhkostní mapy, které se zvětšují zejména při výkyvech počasí například v létě při vyšší relativní vlhkosti vzduchu a  teplotě vzduchu. Stavební praxe proto doporučuje vždy výměnu omítek po vysušení. Instalované zařízení  dále pracuje v nepřetržitém a pro zákazníka bezúdržbovém provozu, není třeba měnit nebo instalovat další řídící jednotku.

Přednosti elektrofyzikální metody odvlhčování zdiva shrnuje Martin Jeřábek z firmy Drymat.cz :

– Možnost  využití pro každé zdivo s pórovitou strukturou (cihla, kámen, smíšené zdivo).
– Žádné znečištění stavebními pracemi, není narušena statika vysoušeného objektu. Pro proces odvlhčování nejsou překážkou jakékoliv tloušťky zdí – vysoušení probíhá v celém profilu stavební konstrukce, vlhkost lze odstranit i z jinak velmi problematických konstrukcí (např. klenby).
– Odsolnění zdiva –  instalací systému jsou pozitivně ovlivněny další sanační práce, zejména výměna  starých omítek, kde instalovaný systém urychlí migraci škodlivých hygroskopických solí na povrch  omítek
– Získání  hygienicky vhodného prostředí pro bydlení- vysušením zdiva je odstraněno  prostředí  umožňují  růst  plísní a hub, způsobujících při dlouhodobém pobytu zdravotní problémy (alergie, únava, astma aj.), přestane se tvořit zatuchlý zápach, nedochází k navlhnutí  bytových a jiných textilií . Jsou uspořeny náklady na vytápění.
– Elektrofyzikální přístroje značky  Drymat®  splňují  nejpřísnější technické normy, bezpečně je lze využít ve školských a zdravotnických zařízeních, vyhovují  požadavkům ochrany památek.

Elektrofyzikální metoda – ceny

Elektrofyzikální metoda odvlhčování zdiva patří aktuálně k nejdostupnějším sanačním metodám s cenou již od 35 tis. Kč v závislosti na typu zvoleného přístroje (řídící jednotky). Spotřeba elektrické energie na nepřetržitou činnost elektrofyzikální jednotky představuje zhruba částku 300 korun ročně po celou dobu provozu. Instalaci by měl vždy předcházet odborně provedený vlhkostní průzkum.

Metoda aktivní

Metoda aktivní (též mírné drátové) elektroosmózy. Při využití této metody je obvodové nebo vnitřní zdivo je osazeno soustavou kladných elektrod, které se instalují v tyčovém, kabelovém nebo síťovém provedení, přičemž vždy splňují podmínku chemické  a biologické odolnosti, což znamená, že jsou vyrobeny z materiálů, které odolávají agresivnímu prostředí, které se v ošetřovaném vlhkém zdivu nachází: Jedná se zejména o škodlivé soli, různé plísně a houby. Záporné tyčové elektrody se instalují do podzákladí nebo do paty zdiva. Kladné a záporné elektrody jsou připojeny k řídící jednotce kabelovým propojením.

„U této metody je klíčová schopnost vysušovat zdi pod úrovní terénu. Je to často jediný způsob, jak vysušit suterény nebo sklepy,“ popisuje Martin Jeřábek a shrnuje další výhody elektroosmózy dodávané firmou Drymat:

– Nedojde k narušení stavební konstrukce – není narušena statika domu, metodu lze použít u památkově chráněných objektů
– Časově nenáročná instalace – u rodinného domu zpravidla 2 – 3 pracovní dny
– Bez nutnosti přerušení běžného provozu v objektu
– Cenová dostupnost, metodu lze aplikovat i po etapách zejména u větších  objektů např. bytových domů, škol  s možností postupného rozšiřování  dle rozpočtu investora.
– Rychlé, rovnoměrné a účinné vysušení všech zdí i podlah včetně sklepních – pozitivní výsledky již od 3. měsíce po instalaci
– Minimální náklady na provoz systému, zhruba 300 korun ročně

Přístroj aktivní elektroosmózy by měl instalovat pouze proškolený technik, protože zdárný postup vysoušení je závislý na správné instalaci. Cena za zařízení se vzhledem k použitým komponentům pohybuje kolem hranice 100.000 korun a je vhodná pro vysušení jak obvodového zdiva a příček, tak podlah i silně mokrých sklepních prostor běžných rodinných domů nebo i větších budov, včetně památkově chráněných objektů.  Dodavatele vybírejte pečlivě

Na trhu je bohužel řada nevyhovujících přístrojů, které popsaný princip vysoušení pouze napodobují. Pouze správně nastavená a odborně nainstalovaná řídící jednotka může zajistit efektivní vysušení zdiva. Instalaci by měl v každém případě instalovat odborný technik, který provede důkladnou analýzu vlhkostních příčin a je schopen navrhnout optimální sanační opatření vedoucí  k odvlhčení daného objektu.

Určení  příčin vlhkosti zdiva  by měli provádět odborně kvalifikovaní technici, optimálně s autorizací  WTA (Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a obnovu památek) a ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví).

O společnosti Drymat:

Společnost Drymat.cz se specializuje na sanaci – hydroizolaci a odvlhčení zdiva s využitím přímých, nepřímých a doplňkových sanačních opatření. V tomto oboru je v Česku lídrem se stovkami úspěšných referencí. Pro měření vlhkosti zdiva používá pouze certifikované přístroje a měření provádí opakovaně s porovnáním hodnot v průběhu času. Realizace provádí na klíč: Od prohlídky nemovitosti  a stavebně technického posouzení stavby, přes návrh sanačních opatření až po vlastní realizaci vybraného způsobu hydroizolace zdiva. Odborně kvalifikovaní  technici navrhnou a zpracují také návrh doplňkových a nepřímých sanačních metod vedoucích k ucelenému procesu odvlhčení stavební konstrukce. Firma Drymat.cz nabízí a dodává elektroosmotické metody jak  bezdrátové – elektrofyzikální, tak i metody přímé sanace vlhkého zdiva  tj. metoda  aktivní nebo také mírné drátové elektroosmózy.